Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Frisicana III, the originals

Posthuis Theater Fok 78, Heerenveen, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't […]

nnb

TePlak

Noorderkerkzaal, theater Sneek Oud Kerkhof 11, Sneek, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding […]

nnb

TePlak

Podium Gorter Raadhuisstraat 27, Balk, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding […]

nnb

Frisicana III, the originals

De Pleats Schoolstraat 82, Burgum, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't […]

nnb

TePlak

Theaterkerk Nes Wiesterwei 2, Nes, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding […]

nnb

Frisicana III, the originals

Groate Kerk Oosteinde 1, St. Jacobiparochie, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't […]

nnb

Frisicana III, the originals

Baron Theater Verbindingsweg 9ope,

De earder útstelde foarstelling fan Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra. In jûnfoljende programma mei Fryske lietsjes út it eigen repertoire fan de manlju en Ingelsktalige lietsjes fan Americana-artysten […]

€15,

TePlak

Muzykpleats MeM Egypte 16A, Buitenpost, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding […]

nnb

Frisicana III, the originals

De Lawei Laweiplein 1, Drachten, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't […]

€17,25

TePlak

Posthuis Theater Fok 78, Heerenveen, Fryslân

De lêste foarstelling fan it teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch […]

nnb

Konsert mei de Eendracht, Marrum

Godehardus Kerk Hegebuorren 17, Marrum, Fryslân

In grif sfearfol konsert yn 'e mande mei de muzykferiening De Eendracht fan Marrum. Ik sil in tal lieten solo hearre litte, mar fansels ek optrede mei begelieding fan de […]

Krystkonsert mei Nij Libben, Wytmarsum

Koepelkerk Witmarsum Kerkplein, Witmarsum, Fryslan

It soe foarich desimber al mar koe doe fanwege corona n et trochgean. No dus dochs noch it Krystkonsert yn 'e mande mei de Fanfare Nij Libben fan Wytmarsum. Ek […]