Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Frysk op Riis (Gurbe+band)

Riis

Riis, Teatertún, Frysk op Riis, mei Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin.

De Skâns (Frisicana III, premjère)

De Skans Loaijersstrjitte 2, Gorredijk

De Gordyk, De Skâns, premjère Frisicana III, the originals. Mei Piter Wilkens en Marcel Smit

Frisicana III (mei Piter Wilkens en Marcel Smit)

Riedsseal Butenpost Stationsstraat 18, Buitenpost

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter, Marcel en Gurbe in folslein nij programma mei eigen, somtiden nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb