Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Krystkonsert mei Nij Libben, Wytmarsum

Koepelkerk Witmarsum Kerkplein, Witmarsum, Fryslan

It soe foarich desimber al mar koe doe fanwege corona n et trochgean. No dus dochs noch it Krystkonsert yn 'e mande mei de Fanfare Nij Libben fan Wytmarsum. Ek […]

‘Aigenhaimers’ yn Hoogezand-Sappemeer

Theater Kielzog Gorecht Oost 157, Hoogezand-Sappemeer, Groningen

Op útnûging fan Grinzer kollega singer/songwriter Jan Henk de Groot bin ik te gast yn de rige 'Aigenhaimers'. Wy spylje tegearre wat lietsjes, ik sil foaral ek solo spylje en […]

€12,

Frisicana IV – Theaterkerk Nes (Try-out!)

Theaterkerk Nes Wiesterwei 2, Nes, Fryslân

In try-out fan de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út harren […]

€15,

Friscana IV – de Koornbeurs Frjentsjer (premjère !!)

Theater de Koornbeurs Noord 2, Franeker, Fryslân

De premjère fan de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út harren […]

€19,50

Frisicana IV yn Kollumersweach

De Trije Doarpen Foarwei 116, Kollumersweach, Fryslân

In jûnfoljend programma yn de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út […]

€15,

Frisicana IV – Lawei Drachten

De Lawei Laweiplein 1, Drachten, Fryslân

In jûnfoljend programma yn de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út […]

€17,50

Frisicana IV – de Pleats Burgum

De Pleats Schoolstraat 82, Burgum, Fryslân

In jûnfoljend programma yn de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út […]

€15,

Frisicana IV – Podium Gorter Balk

Podium Gorter Raadhuisstraat 27, Balk, Fryslân

In middeisfoljend programma yn de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út […]

€15,

Frisicana IV – it Maskelyn Hurdegaryp

MFC it Maskelyn Easter Omew

In jûnfoljend programma yn de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út […]

€15,

Grou, Seal Oostergo

Zaal Oostergo Nieuwe Kade 1, Grou, Fryslân

In noflik middeiskonsert, alhiel solo, foar it Grouster Senioren Bûn. Dat is yn seal Oostergo yn Grou en it optreden begjint om 14.00 oere. It is ek tagongkelik foar minsken […]

€10,

Frisicana IV – Groate Kerk Sint Jabik

Groate Kerk Oosteinde 1, St. Jacobiparochie, Fryslân

In middeisfoljend programma yn de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út […]

€15,

Frisicana IV – Baron Theater Opende

Baron Theater Verbindingsweg 9, ope

In jûnfoljend programma yn de fjirde rige Frisicana, diskear mei as titel 'Wanted ... alive'. Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra bringe wer in seleksje fan moaie lietsjes út […]

€16,50