Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Goutum, solo by it doarpsfeest

Feesttent Goutum ??Goutum,

By de matinee, moarns fan 10.30 oant 12.30 oere, fan it doarpsfeest fan Goutum.

Drachten, Culturele Karavaan

Wijkcentrum de Utwyk Oud Ambacht 116Drachten,

Yn de it ramt fan de start fan de Culturele Karavaan fan de gemeente Smellingerlân in optreden by wyksintrum de Utwyk oan de Ald Ambacht yn Drachten. Solo fan 17.00 - 17.40 oere.

Frjentsjer, Koornbeurs, preview

Theater de Koornbeurs Noord 2, Franeker, Fryslân

Teater de Koornbeurs yn Frjentsjer lit yn in preview wer sjen watfoar artysten at it kommend seizoen dêr spylje sille. Yn dat ramt sille Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra en foarpriuwke jaan fan Frisicana IV, dat op 29 jannewaris 2023 yn premjère giet yn de Koornbeurs.

Harkema, mei Piter Wilkens en Marcel Smit

Feesttent Harkema Harkema,

Yn de 'Frisicana-setting' sille wy spylje yn de Harkema tidens de feestwike. Dat soe twa jier ferlyn ek al, mar úteindelik is it hiele programma gewoan twa jier trochskood.

Aldegea (Sm), Culturele Karavaan

Wellingbar Op 'e Wâl 4Oudega,

Op toernee komt de Culturele Karavaan fan Smellingerlân diskear yn Aldegea. By de Wellingbar, by de haven, sille de optredens wêze en ik spylje dêr fan 17.00 oant 17.40 oere.

Riis, Teatertún, FRISICANA XL

Teatertun EnkhuizerlaanRijs,

As ôfsluter fan de Frisicana III-toer bringe Gurbe Douwstra, Marcel Smit en Piter Wilkens yn in 2,5 oere duorjende show de moaiste lietsjes út Frisicana I, II en III. En wêr past dat no better as yn de sfearfolle Teatertún yn Riis. It optreden begjint om 15.00 oere, de tún is om 14.00 oere al […]

€15,

Eastermar, solo op it Easterbarren

diverse locaties Eastermar,

It smûke strjitfestival it Easterbarren yn Eastermar kin dit jier gewoan trochgean. En dêr mei ik ek wer spylje. Ik ha heard dat sjongeres Gerbrich van Dekken (fan oarsprong fan Eastermar) dêr ek optrede sil. Dan moat it al raar rinne at wy ek net efkes wat meiinoar sjonge sille. Dat wurdt grif wer in […]

Drachtster Kompenije, KyK stjittefeest

nnb Drachtstercompagnie,

By it strjittefeest KyK yn Drachtster Kompenije sil ik tusken 15.00 en 18.00 oere in oantal sets spylje.

Krystkonsert mei Nij Libben, Wytmarsum

Koepelkerk Witmarsum Kerkplein, Witmarsum, Fryslan

It soe foarich desimber al mar koe doe fanwege corona n et trochgean. No dus dochs noch it Krystkonsert yn 'e mande mei de Fanfare Nij Libben fan Wytmarsum. Ek diskear wer in tal lieten solo en in tal lietsjes mei begelieding fan Nij Libben.