Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Solo-optreden De Himrik

Witte Kerk, Hemrik Binnenwei 22, Hemrik, Friesland

De Wite Tsjerke fan de Himrik is altyd in moai plak en poadium om te spyljen. Op sneintemiddei 3 oktober sil ik dêr in solo-optreden dwaan. En ik ha der no al nocht oan. Bekend repertoire, mar ek wol in pear nije lietsjes, ûnder oaren út de teaterfoarstelling TePlak. It optreden begjint om 14.00 oere […]

€10,

Solo yn Bergsma, Easterein

Kafee Bergsma Sibadawei 2, Easterein, Fryslân

Twa kear moast it grutte feest fan Oranje & Heitelân yn Easterein skrast wurde fanwege de corona-krisis. Mar de organisaasje is net foar ien gat te fangen. Der komme dit jier twa dagen mei feest, ûnder oaren op saterdei/sneon 13 novimber. As ûnderdiel dêrfan sil ik de middeis spylje yn kafee Bergsma. Moai dat it […]

??

Frisicana III, the originals

Theater de Koornbeurs Noord 2, Franeker, Fryslân

Op 'e nij binne Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra op toernee mei in moaie seleksje fan lietsjes út harren eigen Fryske repertoire en it Ingelske Americana-repertoire.

nnb

Frisicana III, the originals

Baron Theater Verbindingsweg 9ope,

Op 'e nij binne Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra op toernee mei in moaie seleksje fan lietsjes út harren eigen Fryske repertoire en it Ingelske Americana-repertoire.

nnb

Solo-optreden Starum

Strandpaviljoen de Potvis Súderstrand 32, Stavoren, Fryslân

In middeisfoljend solo-optreden yn it strandpaviljoen De Potvis yn Starum. Op ien fan de moaiste plakjes, oan it Súderstrand yn Starum. Dat wurdt grif in noflike middei!

?

Frisicana III, the originals

Noorderkerkzaal, theater Sneek Oud Kerkhof 11, Sneek, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

Krystkonsert mei Nij Libben, Wytmarsum

Koepelkerk Witmarsum Kerkplein, Witmarsum, Fryslan

In mienskiplik Krystkonsert mei de fanfare Nij Libben fan Wytmarsum, under lieding fan dirigent Andries Kramer. Njonken in tal lieten solo sil ik fansels ek in tal lieten mei begelieding fan de fanfare hearre litte.

Frisicana III, the originals

Posthuis Theater Fok 78, Heerenveen, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

TePlak

Noorderkerkzaal, theater Sneek Oud Kerkhof 11, Sneek, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding fan Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Technyk: Remko Smids.

nnb

TePlak

Podium Gorter Raadhuisstraat 27, Balk, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding fan Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Technyk: Remko Smids.

nnb

Frisicana III, the originals

De Pleats Schoolstraat 82, Burgum, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

TePlak

Theaterkerk Nes Wiesterwei 2, Nes, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding fan Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Technyk: Remko Smids.

nnb