Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Frisicana III, the originals

Noorderkerkzaal, theater Sneek Oud Kerkhof 11, Sneek, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

Krystkonsert mei De Eendracht, Marrum, ferpleatst!!

Godehardus Kerk Hegebuorren 17, Marrum, Fryslân

It Krystkonsert mei muzykferiening de Eendracht fan Marrum moat spitichernôch fanwege de nije corona-maatregels ferpleatst wurde. It giet no nei 22 maaie 2022, mar wurdt dan fansels in gewoan konsert!!

Krystkonsert mei Nij Libben, Wytmarsum/ ferpleatst!!!

Koepelkerk Witmarsum Kerkplein, Witmarsum, Fryslan

It Krystkonsert mei de fanfare Nij Libben fan Wytmarsum kin fanwege de nije corona-maatregels net trochgean en wurdt no ferpleatst nei 18 desimber 2022!.

Frisicana III, the originals

Posthuis Theater Fok 78, Heerenveen, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

TePlak

Noorderkerkzaal, theater Sneek Oud Kerkhof 11, Sneek, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding fan Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Technyk: Remko Smids.

nnb

TePlak

Podium Gorter Raadhuisstraat 27, Balk, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding fan Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Technyk: Remko Smids.

nnb

Frisicana III, the originals

De Pleats Schoolstraat 82, Burgum, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

TePlak

Theaterkerk Nes Wiesterwei 2, Nes, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding fan Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Technyk: Remko Smids.

nnb

Frisicana III, the originals

Groate Kerk Oosteinde 1, St. Jacobiparochie, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

nnb

Frisicana III, the originals

Baron Theater Verbindingsweg 9ope,

De earder útstelde foarstelling fan Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra. In jûnfoljende programma mei Fryske lietsjes út it eigen repertoire fan de manlju en Ingelsktalige lietsjes fan Americana-artysten dy't harren ynspirearre ha. In moaie en grif út en troch ek tige werkenbere miks.

€15,

TePlak

Muzykpleats MeM Egypte 16A, Buitenpost, Fryslân

It teater-lietsjesprogramma fan Gurbe Douwstra mei âlde en nije lietsjes, ferhalen en anekdoates. In persoanlike foarstelling, somtiden serieus mar ek mei humor en út en troch wat mankelikens. Mei begelieding fan Johanna van der Veen, Jan de Vries en Wander van Duin. Technyk: Remko Smids.

nnb

Frisicana III, the originals

De Lawei Laweiplein 1, Drachten, Fryslân

Mei as ûndertitel 'The originals' bringe Piter Wilkens, Marcel Smit en Gurbe Douwstra in folslein nij programma mei eigen, guon nije, Fryske lietsjes, oersettings en Ingelske lieten fan artysten dy't harren ynspirearre ha.

€17,25