Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Kollum, solo yn it sintrum

Centrum Kollum Voorstraat, Kollum, Fryslân

Op it jierlikse strjitfeest yn Kollum spylje ik solo tusken 13.00 en 17.00 oere in tal sets op in fêst plak yn it sintrum fan it doarp.

Gratis

Eastermar, solo op it Easterbarren

diverse locaties Eastermar,

It smûke strjitfestival it Easterbarren yn Eastermar kin dit jier gewoan trochgean. En dêr mei ik ek wer spylje. Ik ha heard dat sjongeres Gerbrich van Dekken (fan oarsprong fan Eastermar) dêr ek optrede sil. Dan moat it al raar rinne at wy ek net efkes wat meiinoar sjonge sille. Dat wurdt grif wer in […]

Drachten, mei band yn kafee Marktzicht

Cafe Marktzicht Oudeweg 14Drachten,

Nei mear as twa jier wer live-muzyk op de freedtejûn yn kafee Marktzicht oan de Aldewei yn Drachten. Mei de 'TePlak'-band, Johanna van der Veen, Wander van Duin en Jan de Vries, sille wy it seizoen iepenje. Ik ha der no al nocht oan !!

Gratis

Drachtster Kompenije, KyK stjittefeest

nnb Drachtstercompagnie,

By it strjittefeest KyK yn Drachtster Kompenije sil ik tusken 15.00 en 18.00 oere in oantal sets spylje.

By CultuurKaravaan in de Pein

Dorpshuis de Wringe Middelbuorren 1Opeinde,

Al twa kear earder spile ik by de rûnreizgjende Cultuur Karavaan fan de gemeente Smellingerlân. It ynitiatyf fan Iduna, de Lawei, de Bibliotheek en it Drachtster Museum. In middei fol mei kultuur yn al syn foarmen. Diskear by doarpshûs de Wringe yn de Pein. Ek ik sil dêr spylje fan 16.00 oant 16.30 oere. Jimme […]

Gratis

It Hearrenfean, mei skriuwer Ferdinand de Jong

Bibliotheek Heerenveen Burg. Kuperusplein 48Heerenveen,

Yn it ramt fan de Fryske Boekewike sil ik, om en om mei de Fryske skriuwer Ferdinand de Jong, optrede yn de bibliotheek fan it Hearrenfean. In moaie gelegenheid om ek nije lietsjes hearre te litten.

Balk, mei skriuwer Ferdinand de Jong

Podium Gorter Raadhuisstraat 27, Balk, Fryslân

Yn it ramt fan de Fryske Boekewike, in noflike middei om en om mei skriuwer Ferdinand de Jong. Diskear by Podium Gorter yn Balk.

?

Krystkonsert mei Nij Libben, Wytmarsum

Koepelkerk Witmarsum Kerkplein, Witmarsum, Fryslan

It soe foarich desimber al mar koe doe fanwege corona n et trochgean. No dus dochs noch it Krystkonsert yn 'e mande mei de Fanfare Nij Libben fan Wytmarsum. Ek diskear wer in tal lieten solo en in tal lietsjes mei begelieding fan Nij Libben.