Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Mei brassband Da Capo fan Droegeham

Geref. Kerk Vrijgemaakt De Buorren 63, Drogeham

In mienskiplik konsert mei brassband Da Capo, ulf Bienze IJlstra, yn de Grifformearde Tsjerke oan de Buorren 63 yn Droegeham. Solo, mar fansels ek in oantal lieten mei begelieding fan Da Capo.

nb