Gurbe en Freonen

Frysk

Gurbe en Freonen is in gelegenheidsgroep dy’t út en troch foar it ljocht komt om op te treden. De groep bestiet njonken Gurbe Douwstra út sjongeres Gerbrich van Dekken, banjo-spylster Johanna van der Veen, Wander van Duin op kontrabas en gitaar en Jan de Vries op akkordeon, mandoline, dobro, gitaar en mûlharp. Meiinoar bringe sy in miks fan Fryske, Biltstalige en Ingelske lietsjes út it repertoire fan Gerbrich, dy’t ek mei har eigen begeliedingsduo ‘it Grutte Guod’ optreedt, Jan, dy’t ek solo as Biltstalich sjonger en lietskriuwer op ’n paad is, en Gurbe. Oanfolle mei Ingelstalige lietsjes út it country- en bluegrasssjenre.

Nederlands

Gurbe & Freonen is een gelegenheidsformatie die af en toe nog voor het voetlicht treedt. De groep bestaat naast Gurbe Douwstra uit zangeres Gerbrich van Dekken, banjo-speelster Johanna van der Veen, Wander van Duin op contrabas en gitaar en Jan de Vries op accordeon, mandoline, dobro, gitaar en mondharmonica. Samen brengen zij een mix van Fries, Bildtstalige en Engelse liedjes uit het repertoire van Gerbrich, die ook met haar eigen begeleidingsduo ‘It Grutte Guod’ optreedt, dat van Jan, die ook solo als Bildtstalig singer/songwriter op de podia te vinden is, en dat van Gurbe. Dit aangevuld van Engelstalige liedjes uit het countr- en bluegrassgenre.