Cohen yn it Frysk

Frysk

Njonken syn solo-optredens hat Gurbe Douwstra troch de jierren hinne ek út en troch meidien oan projekten en programma’s brocht mei oare muzikanten. Sa wie hy ien fan de sjongers by it suksesfolle CD/DVD-projekt en teaterprogramma ‘Cohen yn it Frysk’. Yn dit programma waard in hommaazje brocht oan de Kanadeeske sjonger en lietskriuwer Leonard Cohen mei yn it Frysk oersette lieten van him. De CD/DVD ‘Cohen in het Fries’ waard ein 2008 útbrocht en opnames dêrfan wienen te sjen yn in spesjal op Omrop Fryslân TV. In jier letter, yn 2009, waard der in folslein teaterprogramma fan makke dat trije jûnen spile waard foar in útferkochte grutte seal yn de Lawei yn Drachten. Nei it ferstjerren fan Leonard Cohen yn 2016 waard yn septimber fan dat jier noch in lêste earbetoan oan dizze singer/songwriter brocht mei in oanpaste fersy fan it eardere teaterprogramma.

Nederlands

Naast zijn solo-optredens heeft Gurbe Douwstra in de loop der jaren af en toe ook meegedaan aan projekten en programma’s met andere muzikanten. Zo was hij één van de zangers bij het succesvolle CD/DVD-project en theaterprogramma ‘Cohen yn it Frysk. In dit programma werd een hommage gebracht aan de Canadese singer/songwriter Leonard Cohen met in het Fries vertaalde liedjes van hem. De CD/DVD ‘Cohen in het Fries’ werd in het najaar van 2008 uitgebracht en opnames van het projekt werden getoond op Omrop Fryslân TV. Een jaar later, in 2009, werd er een avondvullend theaterprogramma van gemaakt dat drie keer voor een uitverkochte grote zaal van de Lawei in Drachten werd uitgevoerd. Na het overlijden van Leonard Cohen in 2016 werd in september van dat jaar nog een laatste eerbetoon aan deze singer/songwriter gebracht met een aangepaste versie van het eerste theaterprogramma.