Mei Gerbrich van Dekken

Frysk

Hoewol’t it net in offisjeel duo wie hat Gurbe Douwstra ek in tal jierren mei sjongeres Gerbrich van Dekken op ’n paad west. Dizze gearwurking ûntstie neidat sy mei elkoar yn de kunde kaam wienen op de strjitfestivals Easterbarren yn Eastermar, it berteplak fan Gerbrich, en Willedei yn Wynjewâld. It die bliken dat it ek muzikaal goed klikte tusken harren beide, ek al omdat Gerbrich en Gurbe in foarkar hawwe foar deselde muzyk. Boppedat passen de stimmen fan beide goed by elkoar. Tegearre waard, mei help fan tekstskriuwers, wurke oan foaral Frysktalich repertoire foar Gerbrich dat foar in part werom te finen is op har debút-album ‘Bubbels’, mar ek yn in tal duetten op de cd ‘Thús’ fan Gurbe.

 

Yntusken hat Gerbrich har eigen begelieders en trede Gurbe en Gerbrich inkeld noch by útsûndering en spesjale gelegenheden tegearre op.

Nederlands

Hoewel het geen officieel duo is geweest heeft Gurbe Douwstra ook een aantal jaren opgetreden samen met de zangeres Gerbrich van Dekken. Deze samenwerking ontstond nadat zij met elkaar hadden kennisgemaakt op de straatfestivals Easterbarren in Eastermar, de geboorteplaats van Gerbrich, en Willedei in Wijnjewoude. Het bleek ook muzikaal goed te klikken tussen hen beide, ook al omdat Gerbrich en Gurbe een voorliefde hebben voor dezelfde soort muziek. Bovendien passen de beide stemmen goed bij elkaar. Met hulp van tekstschrijvers werd gezamenlijk gewerkt aan vooral Friestalig repertoire voor Gerbrich dat voor een deel terug te vinden is op haar debuut-cd ‘Bubbels’, maar ook in een aantal duetten op de cd ‘Thús’ van Gurbe.

 

Inmiddels heeft Gerbrich har eigen muzikale begeleiders en treden Gurbe en Gerbrich uitsluitend nog incidenteel en bij speciale gelegenheden samen op.