Wat moai datst belangstelling hast foar myn muzyk!

Mei dit formulier kinst de CD(‘s) dystû hawwe wolst bestelle.

  1. Folje dyn gegevens sa folslein mooglik yn
  2. Set in krúske (vinkje) by de CD(‘s) dystû bestelle wolst troch op de titel fan dy CD(‘s) te klikken yn it rychje hjirûnder
  3. Klik op ‘Bestelle’
  4. Meitsje it bedrach (of by mear CD’s it folsleine bedrach) oer op rekkennûmer NL36 RABO 0309 0958 24, op namme fan Gurbe Douwstra, Drachten.

De priis fan de CD(‘s) is ynklusyf de kosten foar it ferstjoeren.
Sadré it jild byskreaun is wurdt de bestelling ferstjoerd.